(1) ވަލަށް ދޫވަމުންގޮސް ވަލުގެ އެންމެކޮޅަށް ދިއުން. (2) އިތުރަށް ދޫކުރާނެ ތަނެއް ނެތުން. (3) މަޖާޒު: ގޮތްހުސްވުން. (4) ކުރާނެ ކަމެއް ނޭނގުން.